SPÅNGA I ÄLDRE TID

I Wikipedia kan man läsa följande:

"När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft inrättades cirka 2 400 landskommuner i Sverige. Därtill kom 89 städer och 8 köpingar.

I Spånga socken i Sollentuna härad i Uppland inrättades då denna kommun.

Inom kommunen inrättades den 7 mars 1913 ett municipalsamhälle med namnet Hässelby villastads municipalsamhälle. Detta område bröts år 1926 ut ur kommunen för att bilda Hässelby villastads köping.

Andra municipalsamhällen i dåvarande Spånga landskommun var Duvbo municipalsamhälle (inrättat 3 juli 1903), Bromstens municipalsamhälle (inrättat 10 juni 1904), Solhems municipalsamhälle (inrättat 3 april 1908) och Flysta municipalsamhälle (inrättat 10 december 1915). Samtliga dessa upphörde när kommunen upplöstes vid utgången av år 1948.

Från den 1 januari 1949 inkorporerades såväl Hässelby villastads köping som huvuddelen av Spånga i Stockholms stad. Drygt 5 km² överfördes till Sundbybergs stad. Det området utgör i dag en stor del av Sundbybergs kommun, innefattande stadsdelar som Duvbo, Hallonbergen, Rissne och Ör. Mindre delar gick till Solna stad och Sollentuna köping."

SPÅNGA IDAG (2017)

1997 tillkom stadsdelsområdsreformen där Spånga-Tensta blev ett av Stockholms 24 stadsdelsområden. Dessa har sedan stegvis reducerats till dagens 14 områden.

Spånga-Tensta stadsdelsområde består av 6 stadsdelar, Tensta (inkl Hjulsta), Bromsten, Solhem (inkl Solhöjden), Sundby, Flysta och Lunda. Ortsnamnet Spånga utgör idag en postort med 43 st postnummer i Stockholms kommun och rör ett större område än stadsdelsområdet Spånga-Tensta. Man kan ibland höra begreppet "gamla Spånga" vilket kan uppfattas som stadsdelarna i Spånga-Tensta stadsdelsområde exkluderande Tensta. Spånga är också en järnvägs- och bussstation med största antalet omstigande resenärer i Stockholm och ett i övrigt vanligen förekommande namn på företag och verksamheter.

I Spånga-Tensta bor 38 200 personer. Tensta är med 18 200 klart störst av stadsdelarna, följd av Solhem med 9 000. I Lunda bor endast ett fåtal personer.

Andelen utrikes födda skiljer sig kraftigt mellan områdets stadsdelar. I Tensta är 60% utrikes födda, i Bromsten 30% och i Flysta, Solhem och Sundby 20% eller färre (Stockholm 24%).

Tensta har huvudsakligen flerfamiljshus. Även i Bromsten överväger boendet i flerfamiljshus men villaboende är nästan lika vanligt. I övriga stadsdelar överväger småhusboendet. I stadsdelsområdets flerfamiljshus är 23 % bostadsrätter, 19 % är allmännyttans hyresrätter och 26 % övriga hyresrätter.

35 % av invånarna i Spånga-Tensta stadsdelsområde har eftergymnasial utbildning (Stockholm 52%). Medelinkomsten varierar från 192 000 kr i Tensta till 400 000 kr i Flysta (Stockholm 352 000 kr). Andelen arbetslösa varierar från 8,4% i Tensta till 2,1% i Flysta (Stockholm 2,8%).

Beträffande befolkningens åldersfördelning är det mest utmärkande att Spånga-Tensta har en lägre andel äldre än Stockholm som helhet. Bland de sex stadsdelarna är Tensta "yngst"med lägst andel över 64 år och högst andel 0-5 år och 16-24 år.

Spånga-Tenstas indelning i basområden

Basområde är en geografisk områdesindelning mellan stadsdelar och kvarter, bland annat i Stockholms län, Stockholms kommun och Göteborgs kommun. Stockholms kommun är (2006) indelad i 408 basområden. Benämningen är införd av Stockholms Utrednings- och Statistikkontor (USK) år 1990 som ersättning för den tidigare benämningen FoB-område. Basområdesindelningen används bland annat för befolkningsstatistik.

När polisen registrerar händelser såsom brott mm använder man sig av basområdesindelningen. Den bryter ned stadsdelarna i mindre enheter och utgörs av en nummerserie med vidhängande områdesbeteckning, t.ex. 22401 Bromsten, 2240120 Södra Bromsten; 2240121 Nora Bromsten, etc. Klicka här