SPÅNGA I ÄLDRE TID

I Wikipedia kan man läsa följande:

"När 1862 års kommunalförordningar trädde i kraft inrättades cirka 2 400 landskommuner i Sverige. Därtill kom 89 städer och 8 köpingar.

I Spånga socken i Sollentuna härad i Uppland inrättades då denna kommun.

Inom kommunen inrättades den 7 mars 1913 ett municipalsamhälle med namnet Hässelby villastads municipalsamhälle. Detta område bröts år 1926 ut ur kommunen för att bilda Hässelby villastads köping.

Andra municipalsamhällen i dåvarande Spånga landskommun var Duvbo municipalsamhälle (inrättat 3 juli 1903), Bromstens municipalsamhälle (inrättat 10 juni 1904), Solhems municipalsamhälle (inrättat 3 april 1908) och Flysta municipalsamhälle (inrättat 10 december 1915). Samtliga dessa upphörde när kommunen upplöstes vid utgången av år 1948.

Från den 1 januari 1949 inkorporerades såväl Hässelby villastads köping som huvuddelen av Spånga i Stockholms stad. Drygt 5 km² överfördes till Sundbybergs stad. Det området utgör i dag en stor del av Sundbybergs kommun, innefattande stadsdelar som Duvbo, Hallonbergen, Rissne och Ör. Mindre delar gick till Solna stad och Sollentuna köping."

SPÅNGA IDAG (2023)

1997 tillkom stadsdelsområdsreformen där Spånga-Tensta blev ett av Stockholms 24 stadsdelsområden. Per 1 juli 2023 har Stockholms stadsdelsområden reducerats till 11 och Spånga införlivats med i Järva stadsdelsområde. Där ingår Spångas fem stadsdelar, nämligen Bromsten, Solhem, Sundby, Flysta och Lunda. De övriga stadsdelarna är Järvas Akalla, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Att namnet Spånga utesluts vid namngivningen av det nya stadsdelsområdet väcker förundran hos många Spångabor, som inte uppfattar Järva som sin hemvist.

Ortsnamnet Spånga utgör idag en postort med 43 st postnummer i Stockholms kommun. För Spångas fem stadsdelar enligt ovan kan man ibland höra begreppet "gamla Spånga". Spånga är också en järnvägs- och busstation med största antalet omstigande resenärer utanför Stockholms innerstad. I Spånga bor 20 000 personer och i Järva 70 000 personer Och den pågående nybyggnationen är mycket omfattande i hela stadsdelsomtådet.

Indelningen i basområden

Basområde är en geografisk områdesindelning mellan stadsdelar och kvarter, bland annat i Stockholms län, Stockholms kommun och Göteborgs kommun. Stockholms kommun är (2006) indelad i 408 basområden. Benämningen är införd av Stockholms Utrednings- och Statistikkontor (USK) år 1990 som ersättning för den tidigare benämningen FoB-område. Basområdesindelningen används bland annat för befolkningsstatistik.

När polisen registrerar händelser såsom brott mm använder man sig av basområdesindelningen. Den bryter ned stadsdelarna i mindre enheter och utgörs av en nummerserie med vidhängande områdesbeteckning, t.ex. 22401 Bromsten, 2240120 Södra Bromsten; 2240121 Nora Bromsten, etc. Klicka här